Velkommen til Gauldal Historielag!

 

Du er her: | Utgivelser
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Utgivelser

Årboka Gauldalsminne

Lageret av Gauldalsminne
[19.04.07] Lageret av gamle Gauldalsminne er nå lagret i Snurruhagen leir på Støren. Det er Midtre Gauldal kommune som velvilligst låner oss denne lagerplassen

Det er anslagsvis 6 – 8.000 eksemplarer av gamle Gauldalsminne som er lagret der. Disse årbøkene er imidlertid ikke ordnet og sortert på en tilfredsstillende måte ennå.

[Les mer]

 


OVERSIKT

over heftene som utgjør bind 1 av Gauldalsminne


Hefte 1 utgitt 1926 omfatter sidene 1-64
Hefte 2 utgitt 1926 omfatter sidene 65-128
Hefte 3 utgitt 1928 omfatter sidene 129-200
Hefte 4-5 utgitt 1929 omfatter sidene 201-320
Hefte 6 utgitt 1930 omfatter sidene 321-384
Hefte 7 utgitt 1931 omfatter sidene 385-464
Hefte 8 utgitt 1932 omfatter sidene 465-512
Hefte 9 utgitt 1934 omfatter sidene 513-576
Hefte 10 utgitt 1935 omfatter sidene 577-668

 

 

 INNHOLD

Bind 1 ordnet bygdevis (alfabetisk)

BUDALSide
Bakken, Joh. Om brude- og brudepikestas i Budal fra gammel tid og til omkring 50 år siden 30
Bakken, Joh. Fra de underjordiskes virke i Budal og Soknedal i gamle dager, og om forskskjellig som skulle gjøres til beskyttelse herimot (fortalt av familien Mælen) 473
Bakken, Joh. Billedhugger Hans Johnsen Budal 577
Bakken, Kari Gamle gjestebodsskikkar frå Budal 449
Enmo, Ludvik Budalens Kåppårverk 630
Rytter, J.G. Et bryllup i Budalen 331
Rytter, J.G. Brudetaler (avskrevet i året 1880) 337
Rytter, J.G. Budalen (dikt) Foto ved Joh. Bakken 347

FLÅ

Intet

HOLTÅLEN

Lodgaard, Chr. Fortegnelse over inventaret i Holtaalens prestegaard fra ca 1550 86
Nygård, Jens Halstein «Sagen ble således forligt» 100
Nygård, Jens Halstein Minne (dikt) 307
Nygård, Jens Halstein Benådning for leiermål i forbuden led 458
Nygård, Jens Halstein Inskripsjon på ei laue 458
 

HORG

Bakken, Joh. Brudestas i Horg 78
Horg, P.J. En bygdedikter 33
Horg, P.J. Gravstenen fra Grinde kirke i Horg 470
Horg, P.J. Trond Lundemo 543
Krogstad, Johan Litt om salg av tømmer og trelast fra Horg 1774 365
Lund, E. Litt om Horgs gamle Kirker 74
Aamot, E.S. Overenskomst om innskrenkning av utgiftene ved brylluper og begravelser i Horg. Dat. 4. mars 1837 177


HØLONDA

Petersen, Th. Blad av Hølondas eldste saga 513

Stenseth, Ole

Kirker på Hølandet

201


Kolbrandstad kirke

203

 

Grøtte kirke

212


Krogstad kirke I

220


Krogstad kirke II

241


Krogstad kirke III (Hølandets kirke)

264

Stenseth, Ole

Klokkere og Skolemestre på Hølonda og litt om skoleordningen m v i eldre tid

385


LEINSTRAND

Lodgaard, Chr.

Akt og dom i saken mot Ole Olsen Nypan og hans hustru Lisbet Pedersdatter, angående hekseri og trolldom. 1670. Efter Lorenz Evensen: «Samlinger av juridiske og historiske materier», første bind

- fortsetter
112

151

Støren, E.

Gammelt fra Leinstranden

48


MELHUS

Bollingmo, Hans

Råbyggen og fælaskjøringa

639

Bollingmo, Hans ogForsetløkken, Kristoffer


Gåto funnje i Øver Melhus og opskrevve i 1935


625

Bollingmo, Hans og Forsetløkken, Kristoffer


Reglo – bansulla og anna. Opskrevve i 1934


615

Bollingmo, Hans ogForsetløkken, Kristoffer


Ordtak (og vitsa). Samla i Øver Melhus 1934


618

Flakne, O. B.

Dragkampen um Klebu seminarium 1892.
Eit 40-årsminne


465

Forsetløkken, Kristoffer

Branemskneppen

641


RØROSHERREDENE

Falkberget, Johan

Før Bergstadens «tidsregning».
Busetningen rundt Årvsjøen


523

Langen, Johan

Hvordan rørosiske gårdsnavn er dannet

186

Moen, Oliver

Av Brekkebygdens historie

569

Reitan, A. J.

Mordet i Brekken natten mellom 7. og 8. juni 1765

560
SINGSÅS

Bakken, Joh.

Litteratur. Familien Foros, 1625-1925, et 300 års minne, samlet og utgitt av Per Foros


122

Bakken, Joh.

En blodskamsak i Singsås i 1747-1749

166

Bakken, Joh.

En Bodfærdig Synders Afskeeds-Sang,
Navnlig Ole Nielsen Hindbiørgen


171

Foros, Per

Et 500 år gammelt byggverk. Singsås kirke som blev revet 1884


277

Lodgaard, Chr.

De siste henrettelser i Singsås. Ole Nielsen Hindbjørgen og hans datter Marit Olsdatter


163

Lodgaard, Chr.

Et trøstedikt. Skrevet av A. N. Gylland. Aar 1825

292

Lodgaard, Chr.

Sagnfortellinger om gårdsnavne i Singsås

303

Lodgaard, Chr.

Sagnfortellinger om Gårdsnavne i Singsås

370

Lodgaard, Chr.

Avskrift av lagtingsdom av 1687, 22. august ang. grensen mellem Singsås og Selbu


497

Lodgaard, Chr.

Avskrift av lagtingsdom av 1687, 22, august ang. grensen mellem Singsås og Selbu


535

Lodgaard, Chr.

Bumerker, funne i Singsås

612


SOKNEDAL

Krogstad, Johan

Aren Jensen Estenstad. De eldste ledd av slekten

496

Solberg, Olaf O.

Bevarte minner fra Soknedal og «chefene på Berg»

83

Solberg, Olaf O.

Kårkontrakt fra Soknedal

189

Solberg, Olaf O.

Bygdesagn fra Soknedal

191

Solberg, Olaf O.

Gammelt fra Soknedal. Om åringene i 17. og 18. århundrede og om ryddede gårder i bygden


286

Solberg, Olaf O.

Bygdesagn fra Soknedal

298

Solberg, Olaf O.

Svenskene på Garli i 1564. Foto ved Joh. Bakken

299

Solberg, Olaf O.

En åstedssak i1648 mellom gårdene Brekk (Brekken) og Bordal (Berdal) i Soknedal


374


STØREN

Bakken, Joh.

Giftmord og barnefødsel i dølgsmål i Støren i 1743-1744


91

Bjerke, Olaf O.

Hvad kjærlighet kan føre til. En forgiftningshistorie fra Støren


90

Bjerke, Olaf O.

Bumerker fra Støren

149

Bjerke, Olaf O.

Lensmenn i Støren

187

Bjerke, Olaf O.

Fordeling af den Sum af 1620 Speciedaler i Sølv som i Følge den af Trondhjems Søndre Amts-Commission gjorte Ligning, bliver at utrede af Størens Thinglaug under under førbemeldte Amt, som Indskud til Kongeriget Norges Bank

310

Bjerke, Olaf O.

Fundats for «Skole-væsenet i Størens Præstegjeld» av 1792


350

Bjerke, Olaf O.

Udskrift af den ved «Klokkertoldens Regulering» holdte Protokol forsaavidt «Størens Præstegjeld vedkommer. (1817)357

Bjerke, Olaf O.

Uskrift av: «Mandtall och Rigister» paa den paabudne Kopgieldt Schatt, Som vdi Guldals Lehn vdi in Augustj Oppebaaret ehr, i Neruerende Aar Anno 1645. (For «Størren» Sogn)
487

Bødtker, Chr. B. (Avskrift ved Statsarkivar Bergwitz)Fyrste- og kongebesøk i Støren54

Enodden, Bersvend Pedersen

Om Størens Kierkevigelse, ved Joh. Bakken

56

Midttømme, J.

Prestevalget i Støren 1654

553

Rogstad, Steffen H.

Litt om julen i Støren i gamle dage

71

Rogstad, Steffen H.

Litt om lerfallet ved Kvasshylllan i Gauldal 1345

282

Voll, Nils

I «Skjønhetsriket» og «Fossen». 2 dikte av diktsamlingen «Hjemover»


483

Voll, Nils

Utskrift av Fogedregnskaber, Ørke- og Guldal, 1701-02, «Størrens Vold» meddelt ved Gudrun Natrud


549


ÅLEN

Flakne, O. B.

Primstav frå Skårdal i Ålen

637

Reitan, A. J.

Da ålbyggene ikke vilde bygge vei

160


GAULDAL

Bakken, Joh.

Mandtall i Guldal 1520 (-21). Av «Norske Regnskaber og Jordebøger»


17

Bakken, Joh.

To Herredagsdomme av 1578 og 1597 angaaende nogle Bønder i Guldalen, som vare henrettede for Landraadesag. Av «Norske Samlinger», Andet Bind37

Bakken, Joh.

Beretning om kirkekommisær Titus Bülches besiktigelse av kirkene i Melhus, Flå, Ålen og Holtålen 1663-1665, samt fortegnelse over inventar og ornamenter i kirkene i Singsås, Støren og Soknedal (Hoff Kirke)

476

Bakken, Joh.

Ad skattemanntall for Gauldal 1520-1521, ved dr. philos. Asgaut Steinnes


494

Bergwitz, Joh. K.

Gårdsnavn i det gamle Gauldøla-fylke

11

Bjerke, Olaf O.

Reformats av 1589, Thjems stifts geistlige saker vedkommende


308

Bjerke, Olaf O.

Utskrift av «Matricul eller Stift-Bog paa Bispens og Præsternis Tillæg og Rettigheter udi Trundhiems Lehn» av 1667 (for Størens Præstegjeld)377

Bogen, Erik

Gauldalsvegen

296

Flakne, O. B.

Gåtor frå Gauldal, samla av sogeringom i ungdomslagom


65

Flakne, O. B.

Løysing på gåtone, se side 65 og flg.

128

Krogstad, Johan

Spørsmål og svar

497

Lodgaard, Chr.

Bonden og Lensherren, av O. A. Øverland

97

Midttømme, Margrete

Prestehistorier m.m. fortalt av gamle Gjertru Nordtømme


315

Nissen, Kristian

Bonde og øvrighet i Gauldal 1632

321

Nygård, Jens Halstein

Folketalet 1.2.1801 og 1825 (Gauldal fogderi)

380

Nygård, Jens Halstein

Litt om tilstanden kring 1700

492

Refsaas, J.

Kompanichefer ved Størenske kompani

85

Refsaas, J.

Underoffiserer ved Størenske kompani av 2. Thj. inf.regiment før 1818


634


DIVERSE

Bakken, Joh.

Det nye statsarkivets lesesal i Trondhjem

200

Bakken, Joh.

Efterord

651

Bakken, Joh.

Eldre forordninger mot overdådighet ved brylluper, festerøl, barsel og begravelser, samt øvrige sammenkomster181

Bakken, Joh.

Forord

3

Bakken, Joh.

Gauldal Historielags bibliotek 15.11.1935

652

Bakken, Joh.

Generallieutenant Christian Gyldenløves Inspectionsreise i Norge 1695.
Av «Norske Samlinger», Andet Bind 186058

Bakken, Joh.

Hekseri og trolldom.
Vesentlig efter dr. Alfr. Lehmann


108

Bakken, Joh.

Slegfredbarn er ikke horebarn, ifølge en dom av 1586

174

Bakken, Joh.

Takk

200

Bakken, Joh.

Til alle som interesserer sig for vår bygdehistorie

199

Bakken, Joh.

Til historielagets medlemmer

576

Biografier

Av formannen, varaformannen og sekretæren (skrivaren) for Gauldal Historielag 1935


642

Einum, Gunhild

Skrivemaaten og uttalen

105

Flakne, O. B.

Gauldal Historielag. Noko um arbeidet i laget hittil

5


Innholdsfortegnelse for 1. bind

663

Krogstad, Johan

Kongelig forordning av 15. februar 1635 «om Føringskap til og fra Kobberværket udi Østerdalen». (Kvikne kobb.v.361


Lov for Gauldal Historielag

9

Lund, Wilh.

Et kapitel av trøndersk folkekunsts historie Ornamentikk paa en gruppe esker og kurver


129


Medlemsfortegnelse

655

Nidaros (avisen), Trondheim

Artur Hazelius 100 årsdag

532


Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare. Till 100-årsminnet av hans fødelse


527


Rettelser

276


Rettelser

320


Årsmelding 1926-1927

193


Årsmelding 1927-1928

316


Årsmelding 1928-1929

381


Årsmelding 1929-1930

459


Årsmelding 1930-1931

502


Årsmelding 1931-1932

572


Årsmelding 1933-1934

646


Års- og styremøte i Støren i 1926

124


Års- og styremøte i Støren i 1927 og fra arbeidsutvalgets møte dersteds i 1928


197


Årsmøte i Gauldal Historielag i 1931

464


OVERSIKT

over heftene som utgjør bind 2 av Gauldalsminne

Hefte

1

utgitt

1943

omfatter sidene

1-64

Hefte

2

utgitt

1944

omfatter sidene

65-128

Hefte

3

utgitt

1950

omfatter sidene

129-200

Hefte

4

utgitt

1961

omfatter sidene

201-258

Hefte

5

utgitt

1962

omfatter sidene

259-336

Hefte

6

utgitt

1966

omfatter sidene

337-408

Hefte

7

utgitt

1968

omfatter sidene

409-470

Hefte

8

utgitt

1968

omfatter sidene

471-534

Hefte

9

utgitt

1969

omfatter sidene

535-596

Hefte

10

utgitt

1971

omfatter sidene

597-685


INNHOLD

Bind 2 ordnet bygdevis (alfabetisk)

BUDALSide

Enlid, Ole

Dansemusikk, bryllupsskikker og spillemenn i Budal

101

Enlid, Ole

Gudmund Storrø – Den blinde snekkeren som hadde svarteboka


142


HORG

Aune, Hermann

Det Kgl. Norske Videnskabsselskab, Museum, Trondheim – Horg sogn, Støren pgd


507

Haukdal, Jens

Bonde Nils E. Saugen

538

Haukdal, Jens

Da Horg kjøpte att kyrkja

640

Horg, P. J.

Kjøpmann Rolf Midttømme –
Med minneord av Johan Falkbwerget


75

Kopskatten 1645

Manntall och Register – Løhren og Foss Thinglauge

296

Krogstad, Johan

Sjøleiergods, landskyld og avfelninger på 1600-tallet i Horg

275

Marstrander, Sverre

Høvdingegraven på Foss

203

Røe, Knut

Prolog til Horg Bondelags 100 års jubileum 1960

313

Saugen, Nils

En pennens mester

251

Saugen, Nils

Et 400 års minne

230

Saugen, Nils

Heimbygda (dikt)

332

Saugen, Nils

Horg Bondelag 100 år

243

Saugen, Nils

Husmannsgutten som vart kjørkjebyggar og stor industriherre.
Ole Nilsen Lundemo «Sagløkkjin» fra Horg


520

Saugen, Nils

Litt om skogbruket og sagbruksvirksomhet i Horg for 2-300 år siden

393

Saugen, Nils

Nedlagte husmanns-plasser i Horg

304

Saugen, Nils

Trøndere i Krigen 1807-1814

316

Saugen, Nils

Lars E. Waldum

285

Aamodt, Erik

Et gammelt dokument

293

Aamodt, Erik

Handelens historie i Horg

287

Aamodt, Erik

Høidals-songen

249

Aamodt, Erik

Anders Reitan som lærer i Horg

294

Aamodt, Erik

Utvandringa fra Horg

300


HØLONDA

Almås, S. J.

Mons Blokken – Ein original på Hølonda i førre hundreåret


34

Almås, S. J.

Gamalt frå Hølonda – Kari Peders-Dotter Berg

81

Berg, Arne

Tre stuggulåner på Hølonda

146

Rød, Per O.

Det han fekk med heim

401

Rød, Per O.

Husmenn på Hølonda

482

Rød, Per O.

Over alle grenser

443

Tverdahl, Nathalie

Grøtte Kirke.
Foredrag holdt på Grøtan Olsokdagen 1934


168


LEINSTRAND

Dahl, Nils

Brylluppet på Klæth (dikt)

334

Skogstad, Jon

Bonde og urmaker Ole Johnsen Ekren, Leinstrand

18


MELHUS

Falkberget, Johan

Anders Hovden – Sokneprest til Melhus 1910-1920

67

Flakne, O. B.

Einar Eindridison Tambarskjelve – Budde han på heimegården sin på Gimse? Eller hadde han heimstad på Husby i Skaun?


187

Flakne, O. B.

Kristoffer Forsethløkken

22

Flakne, O. B.

Min selvbiografi – O. Rønning

235

Leinum, Simon

Klage fra gjestgiver Rasbeck på Melhus gård over brennevinshandelen ved Gimse fergested og veimester Lützows videre behandling av saken


178

Saltnessand, Erik

Einar Tambarskjelve og vår nyere tids historieforskere

261

Singstad, Johan

Sølvskatten ved Kringlothaugen – Et minne om da gauldalingene sendte buskapen på beite i Fosen


283


RØROS

Falkberget, Johan

Bergmannsmoro i gamle dager

53

Haukdal, Jens

Folkeminne frå Røros og frå andre bygder

557

Kvikne, Olav

Da Røros-lærarane i 1800 heldt på miste
«Det glade Haab om fast Grubearbeide»


97

Kvikne, Olav

Kulturskifte hos samane

49

Rogstad, Kaare Granøyen

Johan Falkberget til minne

410

Rogstad, Kaare Granøyen

Når kom samene til fjella i Trøndelag?

426


SINGSÅS

Bogen, Ola

Små glimt av soga åt Singsås Skyttarlag

182

Flakne, O. B.

Erik Bogen

14

Fløttum, Svein

Lettkorn og stridhavre

384

Hovstad, Bernt

Et kunsthandverk i Gauldal 1750 – 1830

546

Hovstad, Bernt

Litt om klokkemakarslekta Morseth i Singsås
og gull-leitaren Ambrosius Morseth


114

Hovstad, Bernt

Masingsmiing og klokkestøyping på Forseth i Singsås

502

Hovstad, Johan

Pronomenskifte i Singsås-målet

26

Huus, Ingebr.

Seterdrift og seterliv i gamle dager

172

Lodgaard, Chr.

Husmannsvesenet i Singsås

217

Lodgaard, Chr.

Jarnvinna i Singsås

161

Lodgaard, Chr.

Klokkermakerslekta Morseth i Singsås

116

Lodgaard, Chr.

Maltølet i gamle dager

376

Lodgaard, Chr.

Minne i Singsås fra barkebrødstida

30

Ryther, J.G.

En norsk emigrant i 1850

39

Troøien, Peder O.

Kolbrenning og kolkjøring i Singsås

86


SOKNEDAL

Granum, Anders

Heimeminne

598

Haugen, Endre

Buskapen som forsvant

590

Haugen, Endre

Soknedal i arbeid og fest

512

Haukdal, Jens

Dagbok etter Anders Iversen Bræk, Soknedal

474

Haukdal, Jens

Kjørkja på Bræk i Soknedal

382

Haukdal, Jens

Krigen 1808 – 1809. Kaptein Sigholdt, Soknedal

650

Haukdal, Jens

Kyrkjer i Soknedal

620

Hongrød, Sigurd

Gamle nemningar frå Støren og Soknedal

585

Solberg, Sigrid

Neveretten

91

Solem, Einar

Seterliv i heimbygda mi omkring århundreskiftet

415

Solem, Sverre

Anders Granum til minne

597

Solem, Sverre

Om høflighetsformer i gamle dagar

633

Solem, Sverre

Svein Mælen

471

Solem, Sverre

Tru eller overtru?

524

Aakerli, Jens

«Almuens» fråsegn i 1756 om gardar i Soknedal

272


STØREN

Aune , Hermann

Avskrift av original i Universitets Oldsaksamling

504

Aune, Hermann

En frontsoldat fra 1808 og 09

28

Bakken, Joh.

Ur- og klokkemaker Ingebrigt Andersen Saugen, Støren

131

Bjerke, O.

Klokkestøper Henrik Pedersen Aunum fra Støren

85

Haukdal, Jens

Hermann Aune til minne

535

Hongrød, Sigurd

Ein husmanns bibel på vandring i Midtre Gauldal

478

Hongrød, Sigurd

Gamle nemningar frå Støren og Soknedal

585

Leinum, Simon

Klage fra en del bønder i Støren over General-vejmester C. Q. Von Lützows inndeling av vedlikeholdsarbeidet paa veiene i bygden


175


ÅLEN

Falkberget, Johan

Adam Solandsen Buvold – En gammel grenadér i skrivekunsten

6

Flakne, O. B.

Dr. Jørg. Reitan

136

Haugen, Hans

Kongedømme – republikk
Utdrag av Jens Haugen si dagbok


617

Haugen, Hans

Konsulatsaka – Utdrag av Jens Haugen si dagbok

604

Reitan, Jørgen

Folkemedisin

402

Støvne, L.

A. J. Reitan

3


GAULDAL

Aune, Hermann


111

Eggen, O.


589

Flakne, O. B.

Ølbolleinnskrifter fra Gauldal

210

Flakne, O. B.

Bevet

124

Helland, Amund
(Norges Land og Folk)

Frå folketeljingar og matriklar i Gauldalsbygdene 1801,1815 og 1825 (tabell)


463

Gauldal folkehøgskole

Det fyrste sogebladet. Av «En som var med»

245

Helland, Amund og
Steen, Helge


Leirfallet i Gauldalen i 1345


339

Hovstad, Bernt

Eit hundreårsminne - Gauldal fiskeristyre 1865 – 1965

373

Kårstad, Eirik

Leidangslistene for Gauldal 1590-91

660

Malum, O.

Lekmannsrørsla i Øvre Gauldal

158

Rød, Per O.

Øydetid og ny bureising i Gauldal

564

Aamodt, Erik

Skadetakst etter Armfeldts felttog i Gauldal i 1718

255


DIVERSE

Berg, Arne

Sagstelling

226

Flakne, O. B.

Da Trondheimen heldt på å bli svensk

55

Flakne, O. B.

Et lite barn så lystelig

160

Gauldal Historielag

Helsing frå styret

225

Gauldal Historielag

Framlegg til lovforandring for Gauldal Historielag

406

Gauldal Historielag

Lov for Gauldal Historielag - årsmøtevedtak 27.11.66

461

Gauldal Historielag

Medlemmer i laget 1.9.1967

464

Gauldal Historielag

Medlemmer i laget 1.7.1968

529

Gauldal Historielag

Medlemmer i laget. Tilleggsliste

592

Gauldal Historielag

Styret 1968

534

Gauldal Historielag

Styret 1969

595

Gauldal Historielag

Styret 1971

677

Haukdal, Jens

Det gamle kongeskjøtet

445

Haukdal, Jens

Etterord januar 1968

470

Haukdal, Jens

Etterord november 1968

534

Haukdal, Jens

Folkeminne

643

Haukdal, Jens

Matmål i gamal tid

429

Haukdal, Jens

Aalen, Holtaalen og Singsås almue vil ha høsttinget bort 1758

656

Hovstad, Bernt

Eit 50-årsminne

647

Mælen, Svein

Han Veitlars (dikt)

431

Mælen, Svein

Skapelsen (dikt)

472

Mælen, Svein

Ygdrasil (dikt)

409

Plantingh, Erik

«Regemente till Häst uthi Trondhem Lähn»

61

Ruus, C.

Levering av mat til dei militære magasiner

654

Rytter, Ragna

Trønderbunaden

94

Rød, Per O.

Etterord oktober 1966

408

Rød, Per O.

Etterord mars 1971

678

Rød, Per O.

Undorn

583

Saugen, Nils

Da Trondheimen heldt på å bli svensk

328

Saugen, Nils

Tidens straffeutmålinger

324

Saugen, Nils

Veit-Lars

433

Solem, Sverre

Tjurrubrenning – Ein bygdeindustri som er borte

539

Statsarkivet i Hamar

Fødsels- og dåpsattest for Lars Gundersen Bjørge – Veitlars (til artikkel i hefte 7)


528

Trønderlaget

Minnelund for jarleætta på Lade

405

Aakerli, Jens

Innskrift på ølboller

323

Aamodt, Erik

Driften ved Grutseter Smeltehytte

240

Gauldal Historielag

Årsmelding 1967

460

Gauldal Historielag

Årsmelding 1968

533

Gauldal Historielag

Årsmelding 1969

594


OVERSIKT

over heftene som utgjør bind 3 av Gauldalsminne

Hefte

1

utgitt

1972

omfatter sidene

1-86

Hefte

2

utgitt

1973

omfatter sidene

87-198

Hefte

3

utgitt

1974

omfatter sidene

199-374

Hefte

4

utgitt

1975

omfatter sidene

375-438

Hefte

5

utgitt

1976

omfatter sidene

439-522

Hefte

6

utgitt

1977

omfatter sidene

523-630

Hefte

7

utgitt

1978

omfatter sidene

631-725INNHOLD

Bind 3 ordnet bygdevis (alfabetisk)

BUDALSide

Enlid, Jon P.

I Hiåbua (dikt)

80

Enlid, Jon P.

Kaksen på Laksestrand (dikt)

191

Enlid, Jon P.

November (dikt)

515

Enlid, Jon P.

Når orren buldrar (dikt)

190

Enlid, Jon P.

Slåttaminner frå Blåola (dikt)

81

Enlid, Jon P.

Sommaren 1972 (dikt)

431

Enlid, Jon P.

Tankar ved Mattisbua (dikt)

191

Enlid, Jon P.

Utvikling (dikt)

190

Enlid, Jon P.

Vasstreet (dikt)

515

Enmo, Arnt

Bukkevise (dikt)

697

Enmo, Arnt

Juldansen (dikt)

694

Enmo, Arnt

Westermark (dikt)

696


HOLTÅLEN

Frost, Wilhelm

Kongebesøk. Utdrag av brev til sønnen Thomas

53

Grøt, Hallvard

Markaslåtten (Svar på spørreskjema om markaslåtten)

178

Jensås, Henry

Gruvemiljø i Ålen omkring 1900

91

Kosberg, Hans

Jernbanepresten Carl Edvard Fleischer

474

Kvernmo, Per Tønder

Minne frå gamle dagar

121

Løhre, Ingebrigt

Barndoms- og ungdomsminner

491


HØLONDA

Aal, Signe Skjegstad

Tidtrøyte på langbord og veggskive

380


MELHUS

Hongset, Olav

Den gamle prestegårdslåna i Melhus

548

Krogstad, Johan

Gamle vegliner i Gauldalen

108

Tofte, Olga

Ordtak frå Melhus med forklaring

590

Tofte, Olga

Samanheng med namn og yrke

593

Tofte, Olga

Uttrykk som viser kasusbruk

594

Øyaas, John J. jr.

Melhus prestegjelds gamle og nye hovedkirke

533
RØROSBerg, Arne

Eit minne om eit jubileum

24

Volden, Olav

Kulturhistorisk undersøkelse av Sølendet naturreservat i Brekken, Røros


680


SINGSÅS

Wold, Hans H.

«Det er så langt mellom moro her i landet». (Amerikabrev)


171

Hovstad, Bernt

Frå krigstida i Singsås

396

Hovstad, Bernt

Ole H. Malum, Singsås 1864 – 1952

415

Hovstad, Bernt

Stueklokka (dikt)

527

Hovstad, Bernt

Særmerkte singsåsbygger

139

Hovstad, Bernt

Ver deg sjøl (dikt)

528

Koth, Esten Ellefsen

Kveld i kvennhuset

479


SOKNEDAL

Bordal, Ola J.

Erindring fra min barndom og ungdomsdage. Lindyrking og tilberedning


449

Bordal, Ola J.

Markaslått - forberging

715

Bordal, Ola J.

Stadnamn som blir glømt

698

Bordal, Ola J.

Tjurrubrenning som attåtnæring

596

Fossum, Even J.

Stedsnavn på sæterveien til Fossumsætrene

711

Gynnild, Aslaug

Far er borte (dikt)

626

Haukdal, Jens

Av trollslekt

21

Haukdal, Jens

Bonde og prest. Eit klagebrev

71

Hongrød, Sigurd

Tipoldefarstaven (dikt)

30

Solem, Sverre

Dovrebanen blir bygd

664

Solem, Sverre

Nokre dialektord frå ei bygd

480

Solem, Sverre

Ord som lever og ord som døyr

578

Staverløkk, Olaf

Om bruk av never og bork

469


STØREN

Haukdal, Jens

Christian Bernstorff Bødtker

657

Haukdal, Jens

Husmann, spellmann og slåttekomponist

720

Haukdal, Jens

Skulen i Støren prestegjeld fra først på 1700-talet

41

Haukdal, Jens

Steinøks og relikviekrukke frå Støren

413

Hongrød, Sigurd

Gamle nemningar frå Støren og Soknedal

75

Hongrød, Sigurd

Gamle nemningar frå Støren og Soknedal

192

Gjelten, Kari Hugdahl

Livsminner

603

Krogstad, Johan

En bygdekar som offiser, Even Skjærlien

31

Kårstad, Eirik

Landhandel før 1900. En gammel butikk-kladd fra firmaet Flagestad


645

Rognes, Erling

Litjvollsmeden

136

Solem, Sverre

Støren skoleseminarium 1859 – 1867

60


GAULDAL

Haukdal, Jens

Bjønn i Gauldal

570

Haukdal, Jens

Da kaffen kom til Gauldal

511

Haukdal, Jens

Folkeminne

34

Haukdal, Jens

Folkeminne fra Gauldal

113

Haukdal, Jens

Lusa i folketru og tradisjon

432

Haukdal, Jens

Lærarutdaninga i Gauldal i 1700 – 1867

185

Haukdal, Jens

Månefasane i gammalt arbeidsliv

392

Haukdal, Jens

Pilgrimsvegar i Gauldal

465

Haukdal, Jens

Trollkjerringar i Gauldal

18

Hoem, Arne I.

Postveien fra Trondheim til Røros i 1820

441

Hoem, Arne I.

Postveien fra Støren mot fylkesgrensen Sør-Trøndelag – Oppdal i 1820


447

Kårstad, Eirik

Fra avisen for 100 år siden

181

Kårstad, Eirik

Heksetro. To hekseprosesser fra 1674 - 75

5

Kårstad, Eirik

Markaslåtten

173

Kårstad, Eirik

Nye garder og bruk i Gauldalen 1500 – 1661

201

Kårstad, Eirik

«Over Røros eller Kvikne»? En Jernbanestrid for 100 år siden


148

Kårstad, Eirik

Rørosbanen 100 år

618

Lauglo, Ola A.

Vardar på sørsida av Trondheimsfjorden

614

Solem, Sverre

Krammaren – den farande handelskaren

386

Solem, Sverre

Om husstell og matstell i Gauldalsføret for 100 år sida, slik Eilert Sundt fann dei var


419

Storhaugen, Ola

Christian Tønsberg og «Norske Nationaldragter»

635

Storhaugen, Ola

Helleristningar i Gauldalen

456

Tofte, Olga

Om graut og flatbrød

587


MINNEORD

Strickert, Per

Minneord over Olav Kvikne

3

Snøfugl, Johan

Minneord over Ragna Rytter

89

Krogstad, Reidulf

Lærer Johan Krogstad til minne

377

Kårstad, Eirik

Bernt Hovstad til minne

525

Flakne, Olve

Jon Berg til minne

529

Kårstad, Eirik

Minneord over Christian Lodgaard

633


DIVERSE

Fladby, Rolf

Nærmiljøet under omskaping hva med dets historie

39

Haukdal, Jens

Etterord 1971

85

Haukdal, Jens

Etterord etter historielagsseminar 1976

516

Reitan, Jørgen

Gamle vegar og gamle namn i Trøndelag

558

Gauldal Historielag

Årsmelding, opplysningar, styret 1970

83

Gauldal Historielag

Årsmelding, opplysningar, styret 1971

196

Gauldal Historielag

Årsmelding, opplysningar, styret 1973

372

Gauldal Historielag

Årsmelding, opplysningar, styret 1974

436

Gauldal Historielag

Årsmelding, opplysningar, styret 1975

519

Gauldal Historielag

Årsmelding, opplysningar, styret 1976

627

Gauldal Historielag

Årsmelding, opplysningar, styret 1977

722


OVERSIKT

over heftene som utgjør bind 4 av Gauldalsminne

Hefte

1

utgitt

1979

omfatter sidene

1-74

Hefte

2

utgitt

1980

omfatter sidene

75-154

Hefte

3

utgitt

1981

omfatter sidene

155-218

Hefte

4

utgitt

1982

omfatter sidene

219-282

Hefte

5

utgitt

1983

omfatter sidene

283-362

Hefte

6

utgitt

1985

omfatter sidene

363-450

Hefte

7

utgitt

1986

omfatter sidene

451-544

Hefte

8

utgitt

1987

omfatter sidene

545-626

Hefte

9

utgitt

1988

omfatter sidene

627-728

Hefte

10

utgitt

1989

omfatter sidene

729-793


GAULDALSMINNE – JUBILEUMSHEFTE med svært mye bildestoff, utgitt i forbindelse med 120-årsjubileet for Størenbanen, 1864 – 1984 og 60-års jubileet til Gauldal historielag, 1924 – 1984.

Sveia, Hans-Ole

Trondhjem – Støren Jernbane 1864 - 1984

Eget format og sidenummerering


INNHOLD

Bind 4 ordnet bygdevis (alfabetisk)

BUDALSide

Enlid, Jon P.

Fela (dikt)

3

Enlid, Jon P.

Sommarkveld på Hiåvollom (dikt)

3

Enlid, Jon P.

Snøfall (dikt)

4

Haukdal, Jens

Budalen i 1869

242

Voll, Einar

Budalsstolen

423


FLÅFlå bygdesamling

Berit Godøiens samlinger

434

Flårønning, Sigurd

Taterjakten i Flå. Et 80-årsminne

545

Schiefloe, Alv

Høle op'i Flå

552


HALTDALEN

Grøt, Gudbrand

Haltdalen historielag

522

Grøt, Halvard

Tre samvirke-minner fra Haltdalen

205

Rød, Per O.

Herr Bersven – Kapellan i Holtålen

761


HORG

Dagsposten i Trondheim 9. april 1920

En frivillig. Esten R. Midtlyng som frivillig i den tysk/danske krig 1864


696

Enlid, Olav Ingemann

Dansen på Dalabrestom (dikt)

264

Haukdal, Jens

Lundadalen – Samdalen

213

Haukdal, Jens

Søren Estensen Sagløkken

232

Langås, Olav Harald

Historisk vandring ved Håen St.Hansaften 1986

526

Lium, Johs.

Horg Bygdatun

430

Nordtømme, Petter I.

Sokneprestens dom over barna i 1857

253

Storhaugen, Ola

Brudlaupsskikkar i Horg

276

Wollan, Jens

Klokkemaker Ole J. Vollan

260


HØLONDA

Langås, Olav Harald

Om en henrettelse på Hølonda i 1729

249

Aal, Signe Skjegstad

Eit blad av Hølondas eldste saga

383


MELHUS

Fra et brev datert 27. juli 1884

Haglværet i Melhus 17. juli 1884

487

Kårstad, Eirik

Brevene fra gamlelandet. Melhusbrev fra rundt 1890

208

Melby, Arnfinn

Nils Nielsen Dahl. Prest og Samfunnsbygger

306

Mosbakk, Torstein

Orientering om arbeidet med fotobevaring i Melhus

436

Storhaugen, Ola

Biskop Jacob Neumann's besøk i Melhus i 1846

222

Storhaugen, Ola

Keiser Gimsebro den første

590

Storhaugen, Ola

Om rekrutten på Gravråk

693

Tofte, Olga

Beinknusa og bein som frau

489

Tofte, Olga

Da Melhus-byggene sætra på Søvasskjølen

100

Tofte, Olga

Den gamle Gjømsbrua frå 1849

587

Tofte, Olga

Gamle gåtor frå Melhus

99

Tofte, Olga

Melhus Meieri 1877 – 1955

344

Tofte, Olga

Ordtak frå Melhus

394

Tofte, Olga

Romantikk eller overtru i Melhus

98


RØROSAspaas, Kirsten

Etter snøstormen i januar 1719

757

Falkberget, Johan

Hytten ved Vesle-Klætten

283

Ingvaldsen, Karl

Røros Kobberverk

367

Kårstad, Eirik

Johan Falkberget og oldefarens dimisjonsattest

40

Møller, Ragnvald

Det grufulle morddrama i Brekkebygden 1765

341

Brev

Soldatbrev frå Kongens København

75


SINGSÅS

Fløttum, Sivert/Tovmo Odd

Fløttum Gruber, et hundreårsminne

646

Grytdal, Iver

Minne frå 1940

698

Krogstad, Arvid

Bureising på Busetmarka i Singsås

745

Kårstad, Eirik

Brev fra en svunnen tid. Livsvilkår for 200 år siden

173

Kårstad, Eirik

En bryllupsinnbydelse fra 1797. Avskrift av brev fra Kjelden i Singsås


241

Kårstad, Eirik

En utvandrersaga

49

Rød, Per O.

Villmannsnamnet – tradisjon og realitet

5

Storhaugen, Ola

Skiløperkompaniet på Vinsnes

556


SOKNEDAL

Bordal, Ole J.

Jul før og nå

181

Bordal, Ole J.

Sæterfløtting i gammel tid

80

Bordal, Ole J.

Tragisk tur i fjellheimen 1893

76

Gotthardt, Bodo

Som tysk soldat i Gauldal

287

Gotaas, Gunnar

Spor av gammel virksomhet i Hølsjøområdet

245

Loe, Gerd Stenbro

Soknedals Samtalelag

291

Nerøien, Johan

Anders How, legatstifter fra Soknedal

785

Solem, Sverre

Attersyn på unge år

326

Solem, Sverre

Kva namn skal barnet ha? Om namneskikken i Soknedal


234

Solem, Sverre

Ordsamling frå Soknedal

64

Solem, Sverre

Ordsamling frå Soknedal

91

Solem, Sverre

Ordsamling frå Soknedal

194

Solem, Sverre

Ordsamling frå Soknedal

255

Solem, Sverre

Ordsamling frå Soknedal

352

Solem, Sverre

Skyss-stasjonen

25

Solem, Sverre

Seterveg som gror att

176

Stensås, Ola E.

Hjulmakaryrket. Ei bygdenæring som er borte

44

Østhus, Jon P.

Berre ein husmannsplass

769


STØREN

Enmo, Randi

Freden kommer. Et førtiårsminne

363

Grytdal, Normann

Brevsamlingen fra Voll i Støren. 2. del av artikkel

606

Grytdal, Normann

Brevsamlingen fra Voll i Støren. Siste del av artikkel

714

Grytdal, Normann

En samling brev fra emigranter i slutten av forrige århundre (1800-tallet) 1. del av artikkel


500

Grytdal, Normann

Glimt fra konsul Nils Volls liv

479

Haukdal, Jens

Einer i folketru og tradisjon

132

Krogstad, Arvid

Forsøk på bureising i Ramstad i Støren 1926 - 31

267

Krogstad, Arvid

Støren Folkebibliotek 1859 – 1984. 125 år (1. del)

300

Krogstad, Arvid

Støren Folkebibliotek 1859 – 1984. 125 år (2. del)

372

Singsaas, Jorid

Hårarbeider

712

Tilseth, Einar

Husmannsplasser – husmannsfolk i Støren

332

Tilseth, Einar

I markaslåtten

389

Tilseth, Einar

Litt omkring de gamle sagbruksmetoder

721

Tilseth, Einar

Om en butikk i 1920-åra

602


ÅLEN

Drøyvollsmo, Peder

Ålen Bygdemuseum

427

Grønli, Anders

Ei bygdebok blir til. Et 50-årsminne

415

Haukdal, Jens

Jord og husdyrbruk i Ålen i andre helvta av 1800-talet

31

Jensås, Henry

Bonde, klokkemaker og dagbokforfatter Børre Hansen Langland, 1732 – 1821


492

Kirkbakk, Ole

Herdalssletta

578

Kosberg, Hans

Børre Svensen Lien

318

Kosberg, Hans

Litt om planter og tradisjon i Ålen

201

Kulbotten, Per H.

Smeltehyttene i Svølja og ved Eidet

775

Tretvik, Aud Mikkelsen

Fotobevaringsarbeidet i Ålen

530


GAULDAL

Aspaas, Kristen

Det første skirennet i Gauldalen

553

Chritiansen, Per R.

En brusak fra nedre Gauldal

124

Ellingsve, Eli Johanne

Nokre elve- og bekkenamn i Gauldalen

166

Enlid, Olav Ingemann

Laksefiske i Gauldalen i «gammeldåggåm»

766

Enlid, Olav Ingemann

Stedsnamn i Gauldalen

742

Enlid, Olav Ingemann

Ståtarkonginn

170

Espelund, Arne

Fra jernets historie i Gauldalen

629

Fløttum, Ole S.

Fotefar etter Haugerørsla i dei øvre Gauldalsbygdene

464

Haukdal, Jens

Gammalt kyrkjeinventar i Gauldal

52

Haukdal, Jens

Året 1719. Karolinarane hadde herja i gard og grend

135

Loe, Gerd Stenbro

Innsamling og registrering av gamle fotografier i Midtre Gauldal


439

Nielsen, L. Schmidt

Gamle fangstmaater for laks i Gaula

680

Ouren, Tore

Forstmester J.M. Normans reiser i Gauldalen 1881 og 1882

157

Ouren, Tore

Fra biskop J.E. Gunnerus's plantesamlinger i Gauldalen

136

Ouren, Tore

Mesterrot, et levende fortidsminne i Gauldalen

227

Ouren, Tore

Søterot i Gauldalen

18

Snøfugl, Jon

Soldatbrev frå krigen 1808 – 1809. Brev 1 - 3

407

Snøfugl, Jon

Soldatbrev frå krigen 1808 – 1809. Brev nr 4

517

Snøfugl, Jon

Soldatbrev frå krigen 1808 – 1809. Brev nr 5 - 13

594

Storhaugen, Ola

Beatrix og Nico Jungman på reise i Gauldalen

370

Storhaugen, Ola

Biskop Peter Olivarius Bugge sine visitasreiser i Gauldalen

184

Sveia, Hans-Ole

Flommen i Gaula 1940 og skadene på Rørosbanen

566


MINNEORD

Grøt, Gudbrand

Minneord over Hans Kosberg

788

Haukdal, Jens

Minneord over Ole J. Bordal

155

Haukdal, Jens

Minneord over Ola A. Lauglo

221

Kårstad, Eirik

Minneord over Jens Haukdal

451

Snøfugl, Johan

O. B. Flakne til minne

219

Træthaug, Leif

Minneord over Sverre Solem

789


DIVERSE

Aspaas, Kristen

Byggmester Svend Halvorsen Aspaas

511

Bakås, Halvard

Måsså og måssåfjell

38

Bull, Jacob B.

Döbelen og von Krogh (dikt)

783

Finne-Grønn, S.H.

Politimester i Trondhjem Mons Lie's autobiografi, skrevet i året 1822


704

Foss, Anders

Metervisa

381

Gauldal historielag

Fra Historielagets vandringer 1987
- Stabbdans og vandring på Garli ( v/Eli Refseth)
- Pilegrimene drar forbi (v/Gudmund Løvø)
- Tur til Hiåsjøen (v/redaksjonen)
- Kulturlandskapet i Småsetran ved Røros (v/Jarle Riise)

618

Grøt, Gudbrand

Historisk fjellvandring 1986

524

Haukdal, Jens

Julbandet

349

Haukdal, Jens

Medisin for dyr i gammal tid

191

Haukdal, Jens

Skikkar i gammalt arbeidsliv

398

Hovind, Sverre

Slaget ved Trangen 25. april 1808. Der flere soldater fra Gauldalen deltok


401

Jørgensen, René

Størenbanen. Et tilbakeblikk på den første jernbanen nordenfjelds


106

Krogstad, Reidulf

Drebbelstaven

507

Krogstad, Reidulf

Jordmorsten og lykkesten

324

Kårstad, Eirik

Kulturpris til formannen i Gauldal historielag

156

Kårstad, Eirik

Historielagets medarbeidere får kulturpris.

627

Kårstad, Eirik

Reitøksa og reitbruket. En gammel nydyrkingsmåte

385

Lamvik, Martin

Første skoledirektør i Trondhjems stift. Johannes Henrik Berg på inspeksjonsferd i Gauldalen og Røros i 1860-åra729

Melbye, Arnfinn

Hans Nielsen Hauge. I våre bygder

453

Reitan, Kjell

Hendricks – En Gauldalskoloni i Midtvesten

141

Røe, Tonetta

Om mat og meir i eldre tid

677

Storhaugen, Ola

Rapport frå 1858 om hovudvegane frå Trondheim til riksgrensa ved Røros og til Dovrefjell


84

Træthaug, Leif

Hesteseler

508

Aal, Signe Skjegstad

Gauldal historielag i austerveg.

779

Aal, Signe Skjegstad

Mat

520

Aal, Signe Skjegstad

Sjalet som gjentene ikkje ville ha

562

Aal, Signe Skjegstad

Tidtrøyte kring langbord og veggskive

58

Gauldal historielag

Årsmelding 1978

70

Gauldal historielag

Årsmelding 1979

150

Gauldal historielag

Årsmelding 1980

217

Gauldal historielag

Årsmelding 1981

280

Gauldal historielag

Årsmelding 1982

360

Gauldal historielag

Årsmelding 1983/84

441

Gauldal historielag

Årsmelding 1984

442

Gauldal historielag

Årsmelding 1985

541

Gauldal historielag

Årsmelding 1986

623

Gauldal historielag

Årsmelding 1987

726

Gauldal historielag

Årsmelding 1988

790

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1990

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaktøren

Forord

7

Håkon Hovstad

Krigstid i Singsås

9

Helga Øyen Langås

Ei vond tid

28

Rolv Berg

Minner fra Krigsårene

38

Olve Flakne

Trøndertun 1940-45

46

Randi Enmo

Spredte glimt – fra mitt eget ståsted under krigen

53

Peder Hov

Minner fra Støren i krigsårene 1940-45

58

Skolestyret i Støren

Brev fra skolestyret i Støren om okkupasjonen av Fredheim skole

63

Johs. Karlgård

Start av ungdomslag under krigen

65

Morten A. Lyng Klæbo

Krigshistorier

69

Harald Langås

Dagen krigen kom til Gauldalen

75

Arnfinn Melbye

Dagligliv blant tyskerne i Melhus leir

81

A.H./Arnt Gylland

Kampene ved Hage bru

87

Arne Mellan

Krigshandlingene ved Kotsøy

95

Brit Aune

«Krig og hverdag i Gauldalen» - som undervisningsopplegg

98

Olav I. Enlid

Anders Talsnes, rypejegernes Jo Gjende

103

Olav I. Enlid

E lita vise (dikt)

111

Olav I. Enlid

Nabovarsel (dikt)

111

Ola O. Fagerbæk

Markaslått i Soknedal

113

Arnfinn Melbye

Notfiskerne fra Stjørna

117

Arnfinn Melbye

Da melhusbøndene leide onnafolk

126

Petter I. Nordtømme

Vardesteder i Melhus kommune

139

Peder Hov

Skyss-stasjonen Ner-Presthus før Dovrebanen kom

143

Ole Kirkbakk

250-årsjubileum for skolen i Holtålen

151

Gauldal Historielag

Årsmelding

170


GAULDALSMINNE - ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1991

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaktøren

Forord

6

Jens Jæger

Prolog 17. mai 1991 på Melhus

11

Arne Espelund

Budalen inn på verdenskartet

17

Eystein Eggen

Litt om Hov i Ålen

24

Per Enlid

Bispar, tilsynsmenn, visitasar

44

Per H. Kulbotten

Helsestell i Ålen

62

Berit Østberg

Barnas egen kultur: Lever den ennå?

72

Arnfinn Melbye

Patriarken fra Melhus

86

Olav I. Enlid

Jakt i gamle dager

97

Ingvald Haugen

Den gamle slåttekaren – Ljåen og bryne

119

Jon O. Snøfugl

Brurferda i Nåvårdalen

124

Peder Hov

Krigsvåren 1940 i Soknedal

132

Arnt Gylland og Ingebrigt Foss

Krigsbilder fra Horg

137

Ingvald Haugen

Verdenscuprenn 1990 – kretsrenn 1938

149

Normann Grytdal

Litt om bruken av den bilabiale halvvokal W i støresbygg-målet


154

Alfred Løvseth

Minneord om folket i Haugen i Melhus

157

Even Krigsvoll

Den Gamle Garden (dikt)

160

Even Krigsvoll

Ordsamling frå Singsås

162

Gauldal Historielag

Årsmelding

170

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1992

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Jarle Riise/Ronald Nygård

Utvandringen til Amerika

9

Arnold Bakken

Litt om utvandringa frå Soknedal til Amerika

19

Erik Aamot

Utvandringen fra Horg

35

Eirik Kårstad

En utvandrersaga

41

Peder H. Nelson

Den lange, lange vegen -

45

Arvid Ivar Rønning

«Kist det va da,...»

53

Gudbrand Grøt

Haltdalen, Ålen og Singsås bygdelag- samlingspunkt på Dakota-prærien


58

Gudbrand Grøt

«Eggen»-slekta borte fra Haltdalen– vokste seg stor i Amerika

62

Arnold Sveet

Haltdalen, Ålen og Singsås Bygdelags 50-års jubileum 1983

69

Eirik Kårstad

Brevene fra gamlelandet – Melhusbrev fra rundt 1890

73

Rolf Engan

Fra Råen til Amerika – Et amerikabrev fra Øvre Ålen

80

Åsmund Snøfugl

Over 400 blad og aviser – i det norske Amerika – på vel 100 år


85

Peder Skogaas

På en kirkegård i USA

102

Arnold Bakken

Den eldste tannlegen i verda er Soknedaling

108

Erik Aamot

Høidals-songen

114

Ingebrigt Almås

Sanning og sagn om den siste henrettelsen på Hølonda

116

Even Krigsvoll

Ved åreelden

130

Gauldal Historielag

Årsmelding 1991

132

Gudbrand Grøt

Historisk vandring

139

Arnold Bakken

Krigshandlingene i Soknedal og brannen på Estenstad 29. april 1940


141

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1993

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Peder Hov

Historietime

11

Merete Røskaft

Fra hedendom til kristendom

12

Arnold Bakken

Litt om kyrkjene i Soknedal frå dei eldste tider til i dag

30

Arnold Bakken

Litt om den femte kyrkja i bygda, som så brått og brutalt vart jamna med jorda ved brannen 18. januar 1932


44

Arnold Bakken

«I dag er det høgtid i Soknedal,...»

55

Ola Storhaugen

Gravferdsskjold i Horg

72

Lars F. Stenvik

Horg kirke. Kostbarheter fra middelalderen

76

Arnfinn Melbye

Husmannsplassene under Gimse-gårdene

78

Arnfinn Melbye

Brekkåsen i Melhus

90

Ragnhild Sagberg Ward

Kvern og møllebruk i perioden 1536 – ca.1970

99

Harald Langås

I elvedåm og fossesus

132

Jørgen Reitan

Gammelt fra Ålen

136

Ole Storrø

En sjølbiografi

151

Gudbrand Grøt

20 år siden bygdamuseet i Haltdalen ble gitt kommunen i gave


156

Ola Storhaugen

Om tater og godtfolk i Gauldalen

158

Petter L. Nordtømme

Veibygging i gamle dager

163

Ingrid Smestad

Etableringen av et organisert veihold i Midt-Norge i tidlig historisk tid


168

Per O. Rød

Songen om Gimsbrua

174

Jens Haukdal

Folkeliv og folketru

179

Even Krigsvoll

Fjellheimskyrkja

185

Gauldal Historielag

Årsmelding 1992

186

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1994

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Anne Stalsberg

Staraja Ladoga- Lite tettsted med stor fortid

9

Ronald Nygård

Melhuselever deltar i arkeologiske utgravinger i Russland

32

Aud Mikkelsen Tretvik

Bygdetinget som institusjon i Gauldalen på 1700-tallet

39

Kristen Aspaas

Gauldalsvegen

70

John E. Gaustad

General Armfeldts likkiste

84

Kristen Aspaas

Da Tiller kirke forsvant i jordskredet i 1816

87

Arnfinn Melbye

Anemarka – et interessant område i Melhus

90

Ronald Nygård

Gauldal Folkehøgskule 75 år

96

Arnfinn Melbye

Den gamle Sagbergveien – Hølondaveien

110

Grønli/Aspås/Folde

Folkemusikktradisjoner, spell og dans i Ålen og Hessdalen

117

Arnold Bakken

Amerikabrevet

131

Nils Nystu

Elva Gula – Gaula

153

Hermann Aune

Fra «Bygdeungdommen» nr. 18 – 1948

157

Harald Langås

Bygdeborg og Grav fra eldre jernalder

166

Gudbrand Grøt

Gammelgården – den gamle prestegården i Haltdalen

172

Gauldal Historielag

Årsmelding 1993

178

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1995

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Arnfinn Melbye

Tettstedutviklingen i Nedre Melhus - Vestsida

9

Jarle Riise

Tettstedutviklingen på Støren

31

Jørn Sandnes

«Slik endte denne mannen sitt ureine liv i et ureint hus» Om drapet på Håkon jarl og litt om Melhus i vikingtida


47

Merete Røskaft

Storgarder og maktkonstellasjoner i sagatidens Melhus

56

Jan Ragnar Hagland

Gauldalsvers frå 1773 av Johan Nordahl Brun

71

Eli Johanne Ellingsve

Fold i Foldstadmarka

76

Kjell Haarstad

Armfeldt og Budde – to hærførere i Trøndelag 1718/19

80

Hans Erik Gynnild

Gamle ferdselsårer på Gauldalsvidda

94

Ola Storhaugen

Olav Rønning – Ein myrmann frå Melhus

103

Ola Storhaugen

Drømmen om Amerika

107

Rolf Berg

De flytta fra bygda

109

Arnold Bakken

Amerikabrevet

112

Alfred Løvseth

Maren Vangen

136

Ivar Røskaft

Trædals dagboksnotater fra aprildagene 1940

139

Gauldal Historielag

Årsmelding og regnskap

150

Rolf Berg

Gauldalsminne1990-1994 - register

159


GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1996

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Arnfinn Melbye

Tettstedutvikla i Nedre Melhus

9

Arnfinn Melbye

Fra ullspinneri til vertshus. Karl Gustafssons familiebedrift

27

Arnold Bakken

Even Olsen Sundlis testamente - og litt frå hans emigrantliv

39

Rolf Midttømme

Gauldalinger til Grense Jakobselv i Finnmark

52

Johan Snøfugl

Han viste Bjørnstjerne Bjørnson vei i Vassfjellet

70

Nils Saugen

Rolf Halvardsen Lynge

78

Gerd Søraa

Rolv Halvardson Lynge

86

O. A. Øverland

Bonden og lensherren. Om Klemet på Gimsan

93

Arnfinn Melbye

Da bøndene kjørte melk til byen. Omlegging av driftsmåtene

98

Sverre Marstrander

Den hellige kilden i Vassfjellet

104

Elling Alsvik

En tegnebok fra 1700-tallet

116

Petter Nordtømme

Pergamentbrev fra Nordtømme

127

Ola Storhaugen

Glimt frå Flå på 1800-talet

131

Erik Tofte

Nytt kart over Melhus og Buvik grunneierlags område

140

Gauldal Historielag

Årsmelding for 1995

143

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1997

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Arnfinn Melbye

Blikkenslagerne som kom fra Biri

9

Kåre Snekkvik

Ferdaminne frå Trøndelag 1834-36

20

Martin Klungen

Den første arbeiderforeninga nord for Dovre

27

Arnfinn Melbye

Tjenestefolket på gårdene

33

Per Storemyr

De middelalderske steinbruddene ved Øysanden

40

Bjarne Løset

No kjem han Litj-Ola

52

Ola Storhaugen

Lundemo Post office i Alberta i Canada

56

Per O. Rød

Singsås leilendingsgods - opphav og utvikling

60

Iver Grytdal

Singsås leilendingsgods 1897-1997

67

Fhv. Postmester E. Lund

Litt om Horgs gamle kirker. Frå Gauldalsminne 2. hefte, 1. band – 1926


81

Jens Halstein Nygård

«Sagen blev således forligt». Frå Gauldalsminne 2. hefte, 1. band – 1926


86

Johan Gunerius Ryther

Et bryllup i Budalen. Frå Gauldalsminne 2. hefte, 1. band


92

Chr. Lodgaard

De siste henrettelser i Singsås. Ole Nilsen Hindbjørgen og hans datter Marit Olsdatter. Frå Gauldalsminne 3. hefte, 1. band - 1928


98

Konservator Th. Petersen

Blad av Hølondas eldste saga. Frå Gauldalsminne 9. hefte, 1. band – 1934


102

Johan Falkberget

«Før Bergstadens tidsregning» Busetningen rundt Årvsjøen. Frå Gauldalsminne 2. hefte, 1. band - 1926


115

Olaf O. Solberg

Svenskene på Garli i Soknedal i 1564. Frå Gauldalsminne 4.-5. hefte, 1. band - 1929


120

Gauldal Historielag

Årsmelding for 1996

126

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1998

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

6

Rolf Arne Kleiv og Kåre Rokoengen


Når og hvordan ble Gaulfossen til?


8

Kåre Rokoengen, Steinar Gulliksen og Terje Thun


Høysetraset på grensen mellom Flå og Horg


22

Arnold Bakken

Husmannen

35

Arnulf Selnes

Kløvvegen fra Røros

46

Eirik Kårstad

Leirfallet i Gauldalen 1345 - Et 650-årsminne. Med noter, etterord og kommentarer til Hagevatnet v/Arnt Gylland

62

Eli Johanne Ellingsve

En brureferd fra Vågå til Soknedalen på 1700-tallet

80

Åsmund Snøfugl

Kunstneren Arne Rockseth fra Leinstrand

88

Arnfinn Melbye

Nødsarbeid i trettiåra – Kregnesbakkene på Kvål

98

Arnfinn Melbye

Legd og legdslem i våre bygder

106

Åsmund Snøfugl

Aviser i Gauldalen gjennom 100 år

115

Erik Tofte

Skinnfellmaker Lars Olsen Nyhus

131

Ingvar Ree

Skoleprotokoll fra Horg

136

Gauldal Historielag

Årsmelding for 1997

140

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 1999

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Merete Røskaft

Tora, Bergljot og Gudrun – sagakvinner i litteraturen

9

Ingvar Ree

Litt skolehistorie fra øvre del av Gauldalen

23

Kåre Rokoengen

Hvor lå Hagevatnet? Ingeniørgeologiske undersøkelser i Langdalen, en kilometer nord for Støren i Gauldalen


33

Arnfinn Melbye

Skysstasjoner i nedre Gauldal

65

Sivert J. Fløttum

Olav Duun og Singsås

89

Ronald Nygård

Gauldal Historielag 1924 -1999. Jubileumsberetning

130

Gauldal Historielag

Årsmelding for 1998

140

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2000

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Helga Øyen Langås

Gamalt or Gaustadgrenda på Hølonda

6

Gudbrand Grøt

Gauldalsbyen på prærien

12

Randi Alice Nilsen

Kosmopolitt og nasjonsbygger – Nils Voll (1857-1948)

19

Kåre Rokoengen

1345-katastrofen i Gauldalen

58

Arnfinn Melbye

De første legene i Gauldalen

95

Ingvar Ree

Litt skolehistorie fra Horg

100

Johan Falkberget

Brev til historielagets formann 1934

112

Ingvar Ree

Fra Rikka si minnebok

114

Harald Forodden d.y.

Glemte fastmerker i fredet vassdrag - Fora 1941

116

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2001-2002

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Ronald Nygård

Forord

6

Ole J. Aune og Jon Storrø

Gauldalslaget i Trondheim 75 år i 2002

7

Jan Ragnar Hagland

Kristne islendingar og heidne trønderar!

20

Ingvar Ree

Skolehistorie

29

Svein Sando

Stasjoner mellom stiftstad og bergstad

38

Arnold Bakken

Soldatar med hakke og spade

67

Ola Eggen

Militærhesten

83

Erling Bøhle

Gruvedrift i Vassfjellet

92

Svein Schult og Arnt Gylland

Da revolusjonen kom til Horg

99

Solveig Ness

Tvillingkistene fra Soknedal

106

Arnfinn Melbye

Da Melhus solgte altertavla

113

Ingvar Ree

Nye funn av gamle amerikabrev

117

Ronald Nygård (innledning)

Kulturspor og kvartærgeologi i Finnsådalen ved Hessdalen

123

Kåre Rokoengen

Landskap og løsmasser i Finnsådalen

124

Arne Espelund

Jernvinna som del av kulturhistorien i Finnsådalen

141

P. A. Øyen

«Nytt og videnskabelig meget verdifullt fund fra Singsås kirke og Bjørgen skiferbrudd i Flå»


166

Harald Forodden d.y.

Ambrosius og døden i Rio

170

Helga Øyen Langås

Med hest til Støren

173

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2003-2004

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Leder og redaktør

Forord

5

Jon Solem

Unionsoppløsningen 1905. I fugleperspektiv – og gjennom øynene til en samtidig gauldaling


6

Ole Jørgen Kjellmark

Grensevakten

20

Erik A. Egervärn

Unionsupplösningen 1905

44

Kjell Reitan

Erik Arthur Egervärn

58

Harald Forodden

Folkeavstemningene. På grunnlag av avisutklipp samlet av Ole Jørgen Kjellmark


59

Helge Sandnes

Republikanere, vaagn op!

64

Ivar Skjevdal

Litt om 1905 på Røros

68

Åsmund Snøfugl

Med lokalavisa mot nasjonal frigjering

71

Asbjørn Furunes

Skytterlaga mot 1905

74

Per Ingmar Kosberg

Sanitetskvinnene og unionsoppløsningen

85

Olve Flakne

Folkehøgskular, frilynde ungdomslag og målsak

93

Sivert J. Fløttum

Unionsoppløsningen. Bakgrunn, lokale sidesprang og paradokser


106

Harald Forodden

En nasjon blir til

119

Aud Mikkelsen Tretvik

Dei jämt-trønderske historiedagane i eit 1905-perspektiv

122

Asbjørn Furunes

Lagsnytt Gauldal Historielag

12

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2005-2006

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Jon Solem

Vår nære fortid. Hvor fjern er den...?

9

Aud Mikkelsen Tretvik

Framveksten av lag og organisasjonar

13

Aud Mikkelsen Tretvik

Privatarkiv

25

Anders Sakrisvoll

Viken ungdomslag

29

Eystein Estenstad

Ungdomslaget Framsteg – Hølonda

47

Oddny Opland

Idrettslag i Soknedal

57

Ole Gunnar Folde

Hessdalen Arbeiderungdomslag

67

Harald Forodden d. y.

UL Fremskridt i Forbygda

81

Einar Tilseth

Skjoldrenn i Gauldalen

91

Ellen Findland

Framsteg eller Fremskritt?

95

Asbjørn Furunes

Minner fra arbeiderungdomslaget i Granbygda

99

Gudbrand Grøt

Holtålen mållag og ungdomslag

111

Asbjørn Furunes

Lagsnytt – Gauldal Historielag

121

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2007

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

7

Arnulf Selnes

Gauldalen og vegen fra Dovrefjell

9

Harald Langås

Den «glemte» pilegrimsvegen

40

Gunnar Broen

Stier, veier veileder og rekstrer i Budalen og omegn

45

Harald Forodden d. y.

På pilegrimsveg

51

Ola Storhaugen

Sledetur frå Trondheim til Røros i 1796

54

Ola Storhaugen

Reise i Hessdalen i 1861

62

Gudbrand Rognes

Rognes skysstasjon, 1877 – 1930

72

Endre Hugdal

Taterjakta i Flå – et hundreårsminne

79

Sivert Fløttum

Svein E. Hermos dagbok. Utdrag fra tida rundt andre verdenskrig


90

Asbjørn Furunes

Lagsnytt – Gauldal Historielag

117

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2008

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

6

Jon Solem

Bygdekunst og bygdekunstnere i Gauldalen

7

Hans Løkkesmo

Stoler og stolmakere i Budalen - Innledning ved redaksjonen

10

Anders Drøyvold

Rørospolsen – Komposisjon og konstruksjon. Innledning og tilretteleggelse ved John Peder Aspås


25

Asbjørn Furunes

Anders Krigsvoll – teatermaleren

30

Harald Refseth

En heks, en bondeopprører og en legende: Hermann Aunes dramatiske produksjon


40

Gudbrand Grøt

Lita grend i Haltdalen har fostret skribenter

59

Jon Solem

Bygdedikteren Jon P. Enlid og et møte mellom to verdener

64

Ole P. Sæther

Til Soknedal herredsstyre - Innledning og merknad v/redaksjonen

72

Esten Ellefsen Koth

Kveld i Kvennhuset - Innledning og merknad v/redaksjonen

74

Gudbrand Rognes

Fra ei notisbok: tradisjonsstoff fra Midtre Gauldal

75

Arnulf Selnes

Norge nr 14 – Trondhjems Len med Jempteland

85

Asbjørn Furunes

Lagsnytt Gauldal Historielag

96

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2009

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Jon Solem (ansvarleg redaktør)

Føreord

6

Asbjørn Furunes

Arne Espelund – jernmannen

8

Arne Espelund

Jernet i Gauldalen

14

Harald Langås

Fanejunker Ole Stenseth - Viktig lokalhistoriker for Hølonda

60

Harald Langås

Jens Vennagjerdet - En bygdekunstner av stort format

64

Gudbrande Grøt

Jubilerende julehefter

68

Gudmund Rognes

Klara Trotland - trubaduren på «Ørøm»

72

Sigbjørg Kulbrandstad

«Da polsen kom til byen» - Intervju med Per Reitan, f. 1936

77

Ola Storhaugen

Amtskulen i Gauldalen

82

Kirsti Hov Moen

Historia om Ålen realskole

103

Sivert Fløttum

Melhusgårdene og Fordalen

108

Arne Solberg

De igjengrodde stier - En reise i tid og sted gjennom Soknedalen

119

Asbjørn Furunes

Lagsnytt Gauldal Historielag

126

GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2010-2011

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

6

Magnar Haukdal

Jens Haukdal – forfatter og bygdehistoriker

8

Leif Galten

Hans Kosberg – botanikeren og samlingen hans

21

Oddbjørn Evenshaug

En huspostills historie

38

Harald Langås

Gamle fotografier frå Melhus og Hølonda

49

Trond Innset og Olav Solem

Nils Estensen Indseth (1845-1921): lærer, kirkesanger og bureiser i Budalen


59

Harald Forodden

Fjellveier og stuenavn. Nye tanker rundt et gammelt kart

74

Arne Espelund

Jernet i Gauldalen, del 2

78

Harald Langås

Petter Trotland

97

Jon Solem

Rasulykka i Åsen i 1900 – med en soknedaling blant de omkomne


101

Asbjørn Furunes

Lagsnytt

105


GAULDALSMINNE – ÅRBOK FOR GAULDAL HISTORIELAG 2012-2013

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forfatter

Tema

Side

Redaksjonen

Forord

6

Brit Inger Granmo Aune

100 år siden kvinnene fikk stemmerett

8

Oddbjørn Evenshaug

Ingebrigt I. Stokke

32

Jan Ragnar Hagland

Runer i Gauldalen

56

Trond Innset

Musikktalentet Even Nilsen Indseth

65

Ivar Skjærvold

Hovin gamle sentrum

76

Jann Rønning

Operasjon Lapwing-museet

90

Per Gunnar Voll og
Eva Storlimo

Seterliv for 70 år siden


95

Jon Solem

En skoleminnebok fra 1878

105

A. J. Reitan

Da ålbyggene ikke ville bygge vei

116

Olaf O. Solberg

Gammelt fra Soknedal

120

  Gudbrand Grøt til minne 125
  Lagsnytt 126

Om Gauldal historielag | Kontakt oss | © 2007 Nesvold Media AS